ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУ

0

Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 106-бабына сәйкес прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта

қарау тәртібі

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес, тергеу судьясы – қылмыстық сотқа дейінгі іс жүргізуді адамдардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды  мүдделерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыратын бірінші сатыдағы соттың судьясы.

Оның мақсаты – қылмыстық қудалау органдарының заңсыз әрекеттерінің алдын алу, заң талаптарын адал орындайтын азаматтар құқықтарын қорғау.

Азаматтар тергеу соты арқылы Қылмыстық процестік кодексінің 106-бабына сәйкес шағым беру арқылы өз құқықтарын қорғай алады.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 106-бабына сәйкес құқықтары мен бостандықтарын прокурордың, тергеу және анықтау органдарының әрекеті (әрекетсіздігі) және шешімі тікелей қозғайтын тұлға қылмыстық құқық бұзушылық туралы, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуында, тергеп-тексеру мерзімдерін үзуде, қылмыстық істі тоқтатуда, сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыруда, тінтуді және (немесе) алуды жүргізуде, өзге де әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасауда және шешімдерді қабылдауда заңның бұзылуы туралы арызды қабылдаудан бас тартуға шағыммен сотқа жүгінуге құқылы.

Шағымды тергеу судьясы үш тәулік ішінде сот отырысын өткізбей жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізді шешім қабылдау үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы шағымды он тәулік ішінде жабық сот отырысында тиісті адамдар мен прокурордың қатысуымен қарайды, олардың келмеуі шағымды қарауға кедергі келтірмейді.

Д.Қадерқұлқызы,

аудандық соттың судьясы

Тұрғындардың назарына

«Au-79» ЖШС «Қазақстан Республикасының Жамбыл облысында L-42-106-(10в-5а-5,10,15,20); L-42-106-(10в-5б-1,2,6,7,11,12,16,17) блоктары шегінде қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспарына толықтыру» жобасына ықтимал әсерлер туралы. Есепті қарау бойынша офлайн форматта қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды.

Ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулар 2024 жылғы 26 наурызда сағат 15:00-де Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Қамқалы а.о., Жайлаукөл ауылы, Кеңес көшесі, 6 үй (ауылдық кітапхана ғимараты, оқу залы) мекенжайы бойынша өтеді.

Әсер ету аумағы мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетін аумағы: Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Қамқалы а.о., Жайлаукөл ауылы.

Жоспарланған іс-шараның бастамашысы: «Au-79» ЖШС, БСН 220640003516. Өкілі: жоба менеджері М.Т. Мукашев, байланыс телефоны: 87015258687

Жобалаушы: «Forum Geology» ЖШС, БСН 220940011598. Өкілі: компанияның экологы Мейрам А. А., байланыс телефоны: 87779655430, e-mail: au-79@cte.kz.

Жобалық материалдармен https://ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Жамбыл облысы әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl-tabigat?lang=ru/ танысуға болады.

Жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстар https://ecoportal.kz. Бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.

Тіркеу қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін 15 минут бұрын жүргізіледі, жеке куәлік көрсету міндетті.

Жоспарланған іс-шаралар туралы, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша ақпаратты o-gilgenberg@mail.ru e-mail және телефон нөмірі: 87014497675 арқылы сұратуға болады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар ZOOM қосымшасы арқылы онлайн режимде өткізіледі (https://us04web.zoom.us/j/78144282630?pwd=xO5RlGo1px0dGn2olDGEHQ6Fz6vYHW.1).

Онлайн қосылуға сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және Жамбыл облысы әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының сайтында қолжетімді.

Конференция идентификаторы: 781 4428 2630; Кіру коды: qWZHK5.

Вниманию жителей

ТОО «Au-79» информирует о проведении общественных слушаний в оффлайн формате по рассмотрению Отчета о возможных воздействиях к проекту «Дополнение к Плану разведки твердых полезных ископаемых на территории в пределах блоков L-42-106-(10в-5а-5,10,15,20);L-42-106-(10в-5б-1,2,6,7,11,12,16,17) в Жамбылской области Республики Казахстан».

Общественные слушания в форме открытого собрания состоятся 26 марта 2024 года в 15:00 часов по адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, Камкалинский с.о., с.Жайлауколь, улица Кенес, дом 6 (здание сельской библиотеки, читательный зал).

Территория воздействиях и территория на которых будут проведены общественные слушания: Жамбылская область, Сарысуский район, Камкалинский с.о., с.Жайлауколь.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Au-79», БИН 220640003516. Представитель: проектный менеджер Мукашев М.Т.,  контакты: тел: 87015258687. Разработчик: ТОО «Forum Geology», БИН  220940011598. Представитель: эколог компании Мейрам А. А.,  контакты: 87779655430, e-mail: au-79@cte.kz

С проектными материалами можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz , а также на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl-tabigat?lang=ru/

Замечания и предложения по проекту принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz.

Регистрация производится за 15 минут до проведения общественных слушаний при предоставлении удостоверения личности.

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, о проведении общественных слушаний можно запросить по e-mail: o-gilgenberg@mail.ru и номеру телефона: 87014497675.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн режиме через приложение Zoom (https://us04web.zoom.us/j/78144282630?pwd=xO5RlGo1px0dGn2olDGEHQ6Fz6vYHW.1).

Cсылка на онлайн подключение доступна на Едином экологическом портале и на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Идентификатор конференции: 781 4428 2630; Код доступа: qWZHK5

Leave A Reply

Your email address will not be published.