Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысатын кандидаттарға сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыруға баспасөз бетінен орын беру туралы Сарысу аудандық «SARYSY» газетінде орын беру шарттары мен тәртібі және төлемінің мөлшері жайлы АҚПАРАТ

0

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 28-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес аудандық «SARYSY» газетінің редакциясы сайлауалды үгіт-насихат материалдарын мақала түрінде жариялайды.

Үгіт материалын газетке жариялау үшін тіркелген кандидат немесе оның сенімді өкілі мынадай құжаттар ұсынады:

1) кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) кандидат өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4) шарт жасасу үшін адамның өкілеттігін растайтын құжаттар.

 

Үгіт материалдарын жариялау тәртібі

Редакция кандидаттардың үгіт материалдарын жариялау кезектілігін жазбаша өтініштердің келіп түсу ретімен, егер өтініштер бір мезгілде келіп түссе материалдардың жариялану ретін жеребе бойынша белгілейді.  Жазбаша өтініш келіп түскеннен кейін үгіт материалына басылым бетінде тиісті орын берілгені үшін редакция және кандидат мақаланың жариялану ақысын алдын ала төлеу жайында екіжақты келісімшарт жасасады.

Үгіт материалы газет бетінде мақаланың толық төлемі редакцияның есепшотына 100 пайыз көлемінде түскеннен кейін барып жарияланады.

 

Үгіт материалдарын ұсыну тәртібі

Кандидат үгіт материалының мәтінін редакцияның жарнама бөліміне «SARYSY» газетінің кезекті саны жарыққа шығардан  үш  жұмыс күні бұрын ұсынуы тиіс. Материалдың мәтіні қағазға басылып шығарылып, оған кандидат немесе оның сенімді өкілі қол қоюы қажет. Сонымен қатар электронды нұсқасы қоса болуы керек. ҚР «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының талаптарына сай келмейтін үгіт мақалалары қабылданбайды.

 

Үгіт материалдарын жариялаудыңтөлем тәртібі

Кандидат немесе оның сенімді өкілі үгіт материалының жариялану құнын 100 пайыз төлейді. Төлемақы, алдын ала келісімшартта қарастырылғандай, редакцияның реквизиті көрсетілген есепшотына аударылуы керек.

 

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысатын кандидаттарға сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыруға баспасөз бетінен орын беру туралы

ПРАЙС-ПАРАҚША

«SARYSY» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі газеттің меншікті иесі:

-«SARYSY» (форматы D2; шығу жиілігі апатасына 2 рет: сәрсенбі, сенбі; тілі: қазақ, орыс; газеттің сыртқы беттері түрлі түсті, ішкі беттері ақ, қара; бір реттік таралымы-2000 дана)

Жоғарына көрсетілген газетте материалдың орналастыру бағасы: -1 (бір) шаршы сантиметрі 220 (екі жүз жиырма) теңге ҚҚС-ны қоса алғанда, бірінші беттен басқасы.

Информация о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади кандидатам, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан в Сарысуской районной газете «SARYSY»

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан « О выборах в Республике Казахстан» редакция районной газеты «SARYSY» публикует материалы предвыборной агитации в виде статьи.

Зарегистрированный кандидат или доверенное лицо представляют следующие документы для публикации агитационных материалов в газете:

Копию документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

Копию документа, подтверждающего полномочия представителя кандидата;

Копию удостоверения личности лица, подающего заявление;

Документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Порядок публикации агитационных материалов

Редакция публикует агитационные материалы кандидатов по очередности поступления письменных заявлений. Если заявления поступают в одно время, то очередность публикации решается жребием.

После поступления заявления между редакцией и кандидатом заключается двусторонний договор об оплате публикации и предоставлении печатной площади на страницах издания.

Агитационные материалы публикуются в газете после полного поступления  оплаты на счет редакции.

Порядок предоставления агитационных материалов

Кандидат должен предоставить текст агитационного материала в рекламный отдел редакции за три рабочих дня до очередного выпуска газеты «SARYSY»

Текст материала необходимо напечатать на бумаге с подписью кандидата или доверенного лица. Обязательно наличие электронного варианта.

К публикации не принимаются агитационные материалы, не соответствующие требованиям Конституционного закона «О выборах в РК».

Порядок оплаты публикации агитационных материалов.

Кандидат или его доверенное лицо производят 100 – процентную оплату публикации агитационного материала.

ПРАЙС – ЛИСТ

О предоставлении печатной площади для размещения материалов в рамках предвыборной агитации кандидатам, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахс-тан

Товарищество с ограниченной ответственностью «SARYSY» собственник газеты:

-«SARYSY» (формат D2 периодичность два раза в неделю среда, суббота, языки – казахский, русский; первая, последние полосы цветные, внутренние черно – белые, разовый тираж 2000 экз.)

Цена на размещение материалов в вышеуказанной  газете:

-220 (двести двадцать) тенге за 1(один) квадратный сантиметр, включая НДС, кроме первой полосы.

Leave A Reply

Your email address will not be published.