САРЫСУ АУДАНЫНДА АУДАНДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДЫҢ, АУЫЛДАРДЫҢ, КЕНТТЕРДІҢ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ӘКІМДЕРІН САЙЛАУҒА ҚАТЫСАТЫН ҮМІТКЕРЛЕРГЕ САЙЛАУАЛДЫ ҮГІТ- НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН «SARYSÝ» ГАЗЕТІНІҢ БЕТІНДЕ БАСПАСӨЗДЕН ОРЫН БЕРУ ТӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРІ, ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

0

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ ТУРАЛЫ» КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНЫҢ 28-БАБЫНЫҢ 3-ТАРМАҒЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС АУДАНДЫҚ «SARYSÝ» ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫ САЙЛАУАЛДЫ ҮГІТ- НАСИХАТ МАТЕРИАЛДАРЫН КӨЛЕМІ 0,1 БАСПА ТАБАҚТАН АСПАЙТЫН МАҚАЛА ТҮРІНДЕ ЖАРИЯЛАЙДЫ. ҮГІТ-НАСИХАТ МАТЕРИАЛДАРЫН КАНДИДАТТАРДЫҢ ӨЗДЕРІ ДАЙЫНДАЙДЫ.

Үгіт материалын газетке жариялау үшін тіркелген кандидат немесе оның сенімді өкілі мынадай құжаттар ұсынады:

1.Редакцияға кандидат немесе сенімді өкілдің толық аты-жөні, тіркелу нөмірі, мерзімі, уақыты, сайлау округі толық жазылған, кандидат немесе сенімді өкілдің қолы қойылған жазбаша өтініш береді.

Құжаттардың көшірмесі және жеке куәлігі нотариалды бекітіліп берілуі керек. Онда кандидаттың жеке куәлігі және кандидаттық куәлігі, сенімді өкілдің жеке куәлігі және сенімді өкілдігін растайтын куәлігі қоса болуы қажет.

Үгіт материалдарын жариялау тәртібі

Редакция кандидаттардың үгіт материалдарын жариялау кезектілігін жазбаша өтініштердің келіп түсу ретімен, егер өтініштер бір мезгілде келіп түссе материалдардың жариялану ретін жеребе бойынша белгілейді. Жазбаша өтініш келіп түскеннен кейін үгіт материалына басылым бетінде тиісті орын берілгені үшін редакция және кандидат мақаланың жариялану ақысын алдын ала төлеу жайында екі жақты келісім- шарт жасасады.

Үгіт материалы газет бетінде мақаланың толық төлемі редакцияның есепшотына 100 пайыз көлемінде түскеннен  кейін барып  жарияланады.

Үгіт материалдарын ұсыну тәртібі

Кандидат үгіт материалының  мәтінін редакцияның  жарнама бөліміне «SARYSÝ»  газетінің келесі саны жарыққа шығардан үш  жұмыс күні бұрын ұсынуы тиіс.  Материалдың мәтіні қағазға  басылып шығарылып, оған кандидат  немесе оның сенімді өкілі қол қою қажет. Сонымен қатар электронды нұсқасы  қоса болу керек. Берілген мерзімі, уақыты, тіркеу нөмері көрсетіліп, екі данамен шығарылған материалдың жазбаша  нұсқасының  біреуі газеттің жарнама бөліміне тіркеліп, екіншісін  тапсырыс берушінің өзі алып кетуі тиіс.

ҚР «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының талаптарына сай келмейтін үгіт мақалалары қабылданбайды.

Үгіт материалдарды жариялаудың төлем тәртібі

Кандидат немесе оның сенімді өкілі  үгіт материалдарының  жариялану құнын 100 пайыз төлейді.  Төлемақы алдын ала  келісімшартта  қарастырылғандай, редакцияның реквизиті көрсетілген есепшотына  аударылуы керек.

Қызмет көрсету құны

-1 (бір)  шаршы сантиметрі 220 (екі жүз жиырма) теңге, ҚҚС-сыз;

ПРАЙС-ПАРАҚША

САРЫСУ АУДАНДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДЫҢ, АУЫЛДАРДЫҢ, КЕНТТЕРДІҢ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ӘКІМДЕРІН САЙЛАУҒА ҚАТЫСАТЫН ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ ҮГІТ МАТЕРИАЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА «SARYSÝ» ГАЗЕТІНДЕ ОРЫН БЕРУ ТУРАЛЫ  «SARYSÝ» ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, ГАЗЕТТІҢ МЕНШІК ИЕСІ:

 

«SARYSÝ» ГАЗЕТІ (ФОРМАТ D2; ШЫҒУ ЖИІЛІГІ АПТАСЫНА 2 РЕТ: СӘРСЕНБІ, СЕНБІ;

ТІЛІ — ҚАЗАҚ, ОРЫС; БІР РЕТТІК ТАРАЛЫМЫ 2000 ДАНА);

МАТЕРИАЛДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ БАҒАСЫ:

1 (БІР) ШАРШЫ САНТИМЕТР ҮШІН 220 (ЕКІ ЖҮЗ ЖИЫРМА) ТЕҢГЕ, ҚҚС-СЫЗ.

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ В САРЫСУСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «SARYSÝ» КАНДИДАТАМ НА ВЫБОРЫ АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ,СЕЛ,ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ САРЫСУСКОГО РАЙОНА

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 28 КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «SARYSÝ» ПУБЛИКУЕТ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ВИДЕ СТАТЬИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 0,1 ПЕЧАТНОГО ЛИСТА. МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КАНДИДАТЫ ГОТОВЯТ САМИ.

Зарегистрированный кандидат или доверенное лицо представляют следующие документы для публикации агитационных материалов в газете:

Письменное заявление с указанием полного имени, регистрационного номера, срока, времени, названия избирательного округа и подписью кандидата или доверенного лица.

Нотариально заверенные копии документов и удостоверения личности. А также удостоверение личности кандидата и кандидатское удостоверение, удостоверение личности доверенного представителя и удостоверение, подтверждающее доверенность.

Порядок публикации агитационных материалов:

Редакция публикует агитационные материалы кандидатов по очередности поступления письменных заявлений. Если заявления поступают в одно время, то очередность публикации решается жребием. После поступления заявления между редакцией и кандидатом заключается двусторонний договор об оплате публикации и предоставлении печатной площади на страницах издания.

Агитационные материалы публикуются в газете после полного поступления оплаты на счет редакции.

Порядок предоставления агитационных материалов:

Кандидат должен предоставить текст агитационного материала в редакцию за три рабочих дня до очередного выпуска газеты «SARYSÝ».

Текст материала необходимо напечатать на бумаге с подписью кандидата или доверенного лица. К тому же обязательно наличие электронного варианта. Один письменный вариант материала с указанием срока, времени, номера регистрации регистрируется в рекламном отделе газеты, второй остается у заказчика.

К публикации не принимаются агитационные материалы, не соответствующие требованиям Конституционного закона «О выборах в РК».

Порядок оплаты публикации агитационных материалов:

Кандидат или его доверенное лицо производят 100-процентную оплату публикации агитационного материала. Оплата производится на реквизиты редакции.

Стоимость размещения агитационных материалов:

— 220 (двести двадцать) тенге за 1 (один) квадратный сантиметр на внутренней полосе, без НДС;

ПРАЙС-лист

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ САРЫСУСКОГО РАЙОНА.

СОБСТВЕННИК ГАЗЕТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГрАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «SARYSÝ».

«SARYSÝ» (ФОРМАТ D2; ПЕРИОДИЧНОСТЬ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ: СРЕДА, СУББОТА; ЯЗЫК КАЗАХСКИЙ, РУССКИЙ; РАЗОВЫЙ ТИРАЖ 2000 ЭКЗ.);

ЦЕНА НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:

220 (двести двадцать) ТЕНГЕ ЗА 1 (ОДИН) КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР, БЕЗ НДС

Leave A Reply

Your email address will not be published.