БАСПАСӨЗ ПАРАҒЫ

0

2023 жылғы 14 қаңтарға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары сайлауына дайындық және оны өткізу барысы туралы облыстық сайлау комиссиясының отырысы өтті

2022 жылғы 1 желтоқсанда облыстық сайлау комиссиясының отырысы өтті, онда 2023 жылғы 14 қаңтарға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауын дайындау және өткізу жөніндегі Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының бекітілген негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарының орындалу барысы қаралды.

Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы С. Айдапкелов отырыс-ты аша отырып, 2017 жылы сайланған Сенат депутаттарының Конституциялық өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 26 қарашадағы Жарлығымен Сенат депутаттарының кезекті сайлауы 2023 жылғы 14 қаңтарға тағайындалғанын атап өтті. Бұл жағдайда депутаттарды сайлау Сенат депутаттары өкілеттігінің конституциялық мерзімі аяқталғанға дейін кемінде төрт ай бұрын тағайындалады және олардың өкілеттіктерінің конституциялық мерзімі аяқталғанға дейін кемінде екі ай бұрын өткізіледі.

Осылайша, 2023 жылғы 14 қаңтарда республиканың 20 өңірінде еліміздің жоғары заң шығарушы органының жоғарғы палатасының бір депутатын сайлау күтілуде.

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Сенат Конституциялық заңда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының әрбір облысынан, республикалық маңызы бар қаласынан және астанасынан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан құралады.

Сенат депутаттарын жанама сайлау құқығы негізінде сайлаушылар-мәслихат депутаттары жасырын дауыс берген кезде сайлайды, олар өз кезегінде Қазақстан Республикасының азаматтары жалпы сайлауда сайлайды.

Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі алты жылды құрайды. Бұл жағдайда жартысы үш жыл сайын қайта сайланады.

Парламент Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізуді Орталық сайлау комиссиясы басқарады. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары өңірлерде Парламент депутаттарының сайлауын әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз етеді.

2023 жылғы 14 қаңтарға тағайындалған Қазақстан Рес-публикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауын дайындау және өткізу барысы туралы облыстық сайлау комиссиясының хатшысы А. Боранбаев баяндады.

Осылайша, Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады, яғни 29 қарашадан бастап және сайлау өткізілетін күнге бір ай қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де, 2022 жылғы 14 желтоқсанда аяқталады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды мәслихаттар арқылы, сондай-ақ өзін-өзі ұсыну тәртібімен жүзеге асырады.

Отыз жасқа толған, жоғары білімі және кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар, тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың не астананың аумағында кемінде үш жыл тұрақты тұратын адам Сенат депутаты бола алады.

Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтарды сайлауға және сайлануға құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс пен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәсі бар адамды сот мойындаған адам кандидат бола алмайды.

Сенат депутаттығына кандидатты облыстың барлық мәслихаттарын, Республикалық маңызы бар қаланың немесе рес-публика астанасының мәслихатын білдіретін таңдаушылардың жалпы санының кемінде он пайызы, бірақ бір мәслихаттың таңдаушыларының жиырма бес пайызынан аспайтын дауысы қолдауға тиіс.

Сенат депутаттығына кандидаттарды тіркеу барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де, яғни 2022 жылғы 24 желтоқсанда сағат 18:00-де аяқталады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеуді облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың сайлау комиссиялары облыстық, қалалық немесе аудандық мәслихаттың депутаттыққа кандидат ұсыну туралы шешімі (мәслихат ұсынған жағдайда); депутаттыққа кандидат болып сайлануға келісім беру туралы өтініші; кандидатты қолдау үшін таңдаушылардың қолдарын тексеру нәтижелері туралы тиісті сайлау комиссиясының хаттамасы болған кезде жүзеге асырады; кандидаттың өмірбаяндық деректері; кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) активтері мен міндеттемелері туралы декларацияларды; кандидаттың 900 000 теңге сомасында сайлау жарнасын енгізгенін куәландыратын құжатты тапсырғаны туралы мемлекеттік кіріс органының анықтамасы.

Сайлау алдындағы үгіт кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады, яғни 2022 жылғы 24 желтоқсанда сағат 18-ден кейін және дауыс беру күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша нөл сағатта, яғни 13 қаңтарда сағат 00.00-де аяқталады.

Сенат депутатын сайлауда дауыстарды санау нәтижелері дауыс беру үшін пунктте өткізілетін тиісті сайлау комиссиясының отырысында белгіленеді.

Сенат депутатын сайлау жөніндегі дауыстарды санау хаттамасын облыстық сайлау комиссиясының төрағасы таңдаушылардың бірлескен отырысында жариялайды.

Отырыс қорытындысы бойынша 2023 жылғы 14 қаңтарға тағайындалған Қазақстан Рес-публикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауын дайындау және өткізу жөнінде тиісті шешімдер қабылданды.

Жамбыл облыстық сайлау

Комиссиясы

пресс-релиз

Состоялось  заседание Областной избирательной комиссии о ходе подготовки и проведению выборов

депутатов Сената Парламента Республики Казахстан,

назначенных на 14 января 2023 года.

1 декабря 2022 года состоялось заседание Областной избирательной комиссии, на котором было рассмотрено о ходе выполнения Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года утвержденной Центральной избирательной комиссии РК Казахстан.

Открывая заседание Председатель Областной избирательной комиссии С. Айдапкелов отметил, что в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году Указом Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года назначены очередные выборы депутатов Сената на 14 января 2023 года. Выборы депутатов в данном случае назначаются не менее чем за четыре месяца до окончания конституционного срока полномочий депутатов Сената и проводятся не менее чем за два месяца до окончания конституционного срока их полномочий.

Таким образом, 14 января 2023 года в области предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.

Согласно Конституции Республики Казахстан Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах.

Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

С докладом о ходе подготовки и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года выступил секретарь областной избирательной комиссии А. Боранбаев.

Так, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента начался со дня, следующего за днем назначения выборов, т.е. с 29 ноября и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов, 14 декабря 2022 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения.

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными.

Не может быть кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы Республики, но не более чем двадцатью пятью процентами голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов, то есть в 18:00 часов 24 декабря 2022 года.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижения кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 900 000 тенге.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, т.е. после 18 часов 24 декабря 2022 года и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в 00.00 часов 13 января.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.

Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается Председателем Областной избирательной комиссии на совместном заседании выборщиков .

По итогам заседании приняты соответствующие решения по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года.

Избирательная комиссия

Жамбылской области

Leave A Reply

Your email address will not be published.