МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ РЕФЕРЕНДУМ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖАСАҒАН ҮНДЕУІ

0

(Басы 1-бетте)

Елімізге азаматтар мен кәсіпкерлерді барынша қорғайтын құқық жүйесі қажет. Заңнамада мемлекетіміздің тұрақты дамуын тежейтін ешбір кедергі қалмауға тиіс. Заман талабына сай келмейтін және күмән туғызатын нормалардың бәрі күшін жоюға тиіс.

Еліміздің экономикалық ресурстарын шағын ғана топтың қолына шоғырландырып, оларға артықшылық берген заңнаманы қайта қарау қажет.

Елден жылыстатылған қаржыны және заңсыз жекешелендірілген активтерді мемлекеттің иелігіне қайтару жөнінде Мекемеаралық комиссия құрылды. Бұл үшін мен арнайы Жарлыққа қол қойдым.

Біз адам құқығы мен бостандығын қорғау жүйесін кешенді түрде күшейтуге негізделген бағдарымызды жалғастыра береміз. Құқықтық реформа аясында Конституциялық сот қайта құрылады. Оның қаулыларына жедел әрекет ету тетігін енгізу қажет. Сонда азаматтарымыз осы аса маңызды институт қызметінің пайдасын сезіне алады. Жаңа, Әділетті Қазақстанда полицейлердің озбырлығына, біліксіз прокурорлар мен біржақты судьяларға жол берілмейді. Қоғам құқық қорғау және сот жүйесінің шын мәнінде өзгергенін қалайды.

Мен елімізді дамытудың осы және басқа да мәселелері бойынша нақты шешімдерді қыркүйек айында өтетін Парламенттің кезекті сессиясының ашылуында айтамын.

Қастерлі Тәуелсіздігімізді, ел бірлігін және қоғамдық келісімді нығайту – біздің негізгі міндетіміз. Бұл реформалар құр атақ-абырой үшін қолға алынған жоқ. Мұның бәрін Жаңа, Әділетті Қазақстан құру үшін жасап жатырмыз. Халқымызда «Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды мәселені алқалы жиында шешкен. Мен осы дәстүрді жаңғыртып, Ұлттық құрылтай құру туралы бастама көтердім. Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді әрі белсенді азаматтар шақырылады. Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт ұясы – Ұлытауда өткізіледі. Осылайша, азаматтардың мемлекет ісіне атсалысу мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде, еліміздің тағдыры – әрқайсымыздың қолымызда.

Біз қоғамдық және жеке құндылықтар жүйесін түбірімен жаңғырта білуіміз керек.    Сонда ғана барлық салада түбегейлі өзгеріс жасай аламыз. Жаңа Қазақстанның ең басты байлығы – халық. Ал, ең негізгі мақсаты – азаматтардың бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету. Әрбір азаматымыз саяси өзгерістер мен экономикалық өсімнің жемісін көруі қажет. Құрғақ уәде мен бос сөз ешқайда апармайды. Мен үшін нақты іс пен шынайы өзгеріс бәрінен маңызды. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін бар күш-жігерімді саламын.

Референдум қорытындысы біздің мемлекеттігіміздің тарихында мүлде жаңа дәуір басталғанын көрсетеді.   Халқымыз өз таңдауын білдіру арқылы түбегейлі бетбұрыс жасауға ұмтылысын көрсетті. Жасампаз ел болуға деген ықылас-ынтасын байқатты.

Елімізді дамыту үшін әлі де көп жұмыс атқаруымыз керек. Бүкіл ел болып жұмылсақ, көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның даму тарихында жаңа дәуірге жол ашылды. Осы жолда бірлігіміз әрдайым бекем болсын!

Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге өркендетейік, ағайын!

06 маусым 2022 жыл

www.akorda.kz

Обращение Главы государства

Касым-Жомарта Токаева

к народу Казахстана

Уважаемые соотечественники!

Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм. Мы продемонстрировали, что едины в построении Нового, Справедливого Казахстана. Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. Я признателен всему нашему народу за поддержку и активное участие в референдуме. Также хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений.

*  *  *

Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент.

Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции.

Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.

Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан.

Будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба – это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения.

Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и Правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены.

Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.

В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года.

Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.

Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах.

Самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.

Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей.

Сегодня открылась новая эпоха в истории Независимого Казахстана. Пусть крепнет наше единство на этом пути!

Вместе мы построим Новый Казахстан!

Вместе мы приложим все усилия во имя процветания Нового Казахстана!

06 июня 2022 год

www.akorda.kz

Leave A Reply

Your email address will not be published.