ХАБАРЛАМА

0

2021 жылғы 25 шілдеде Сарысу ауданының ауылдық округтері әкімдерінің екі сайлау округі бойынша сайлауы өтті.

Сарысу аудандық сайлау комиссиясы „Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Қазақстан Республикасы Конституциялық     Заңының 14-бабының 9) тармақшасына, 44-ба-бының 2-тармағына, 45-бабына,  113-10-бабына сәйкес, Сарысу аудан-ының ауылдық округтері әкімдерін сайлау нәтижелері туралы учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде сайлау қорытындыларын белгіледі:

Досбол сайлау округі

Досбол ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 276 азамат енгізілді, олардың 270-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 5, „Барлығына қарсы” деген жолда қойылған белгі — 0.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:

Құрманбеков Б.П. – 5; Молдабеков Н.О. — 260;

Досбол ауылдық округінің әкімі болып Молдабеков Нұрлан Оңғарбекұлы сайланды, 1977 жылы туған, уақытша жұмыссыз, Досбол ауылдық округінің Досбол ауылында тұрады, „Nur Otan” партиясы” қоғамдық бірлестігінің Жамбыл облысы Сарысу аудандық филиалынан ұсынылды.

Жаңаарық сайлау округі

Жаңаарық ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 846 азамат енгізілді, олардың 814-і дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 22, „Барлығына қарсы” деген жолда қойылған белгі — 8.

Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:

Алдабергенов Қ.Ш. – 766; Балықбаев Б.С. – 4; Шуженов А.М. – 14.

Жаңаарық ауылдық округінің әкімі болып Алдабергенов Қуандық Шалқығанұлы сайланды, 1982 жылы туған, Сарысу ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің басшысы, Жаңаарық ауылдық округінің Ұ.Сыздықбайұлы ауылында тұрады, „Nur Otan” партиясы” қоғамдық бірлестігінің Жамбыл облысы Сарысу аудандық филиалынан ұсынылды.

Сарысу аудандық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының „Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Конституциялық Заңының 45-бабына сәйкес 2021 жылғы 25 шілдедегі шешімімен 2021 жылғы 25 шілдеде сайланған Сарысу ауданының ауылдық округтерінің әкімдерін тіркеді.

Сарысу аудандық сайлау комиссиясы

Объявление

25 июля 2021 года состоялись выборы акимов сел, сельских округов Сарысуского района по  двум избирательным округам.

Сарысуская районная избирательная комиссия в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, пунктом 2 статьи 44, статьей 45, статьей 113-10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах выборов акимов сельских округов Сарысуского района установила итоги выборов:

Досболский  избирательный округ

по выборам акима Досболского сельского округа:

В список избирателей по избира-тельному округу включено 276 граждан, из них проголосовали 270. Число бюллетеней недействительных – 5, с отметкой в строке «Против всех» — 0.

Число голосов, поданных за каждого кандидата:

Курманбеков Б.П. – 5; Молдабеков Н.О. – 260;

Избран акимом Досболского сельского округа Молдабеков Нурлан Онгарбекович, 1977 года рождения, временно безработный, проживает в селе Досбол,  Досболского сельского округа, выдвинут Сарысуским районным филиалом Жамбылской области общественного объединения „Партия „Nur Otan”.

Жанаарыкский  избирательный округ

по выборам акима Жанаарыкского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 846 граждан, из них проголосовали 814. Число бюллетеней недействительных – 22, с отметкой в строке «Против всех» — 8.

Число голосов, поданных за каждого кандидата:

Алдабергенов К.Ш. – 766; Балыкбаев Б.С. – 4; Шуженов А.М. – 14.

Избран акимом Жанаарыкского сельского округа Алдабергенов Куандык Шалкыганович, 1982 года рождения, руководитель отдела внутренней политики акимата Сарысуского района, проживает в селе У.Сыздыкбайулы,  Жанаарыкского сельского округа, выдвинут Сарысуским районным филиалом Жамбылской области общественного объединения „партия „Nur Otan”.

Сарысуская районная избира-тельная комиссия  в соответствии  со статьей 45 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» решением от 25 июля 2021 года зарегистрировала избранных 25 июля 2021 года акимов сельских округов Сарысуского  района.

Сарысуская районная избирательная комиссия

Leave A Reply

Your email address will not be published.