«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» ҰЛТТЫҚ КОНКУРСЫ

0

«Мерейлі отбасы-2021» Ұлттық конкурсының аудандық (қалалық) кезеңіне өтініштер қабылдау басталды.

Нысан бойынша конкурсқа қатысуға өтінім аудандық комиссияға жыл сайын конкурстың басталғаны туралы көпшілікке жарияланған күннен бастап бір ай ішінде, қағаз немесе электрондық нұсқада мынадай құжаттармен қоса беріледі:

Конкурсқа қатысуға өтінім мынадай құжаттармен бірге беріледі:

1)      ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;

2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін — жергілікті уәкілетті органның кәмелетке толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі;

4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);

5) балаларды тәрбиелегені үшін мадақтаулардың, белгілі бір жетістіктері үшін алған мадақтаулардың бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары (кемінде екеу);

7) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

8) қоғамдық пайдалы қызметке (волонтерлік, қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) қатысуды растайтын құжаттардың көшірмелері;

9) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім.

Конкурстың облыстық турына қатысушыларды іріктеуді  конкурстық комиссия жүзеге асырады.

Толық ақпаратты аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімінен немесе аудан (қала) әкімдігінің ресми сайттарынан алуға болады.

Анықтама телефондары: 8 (72634) 6-25-26.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

Принимаются заявки районного (городского) тура Национального конкурса «Мерейлі отбасы-2021»

 Заявка для участия в конкурсе по форме согласно приложению к настоящим Правилам в бумажном или электронном вариантах подается в районную комиссию ежегодно в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса с приложением:

Заявка для участия в конкурсе подается вместе со следующими документами:

1) копии документов, удосто-веряющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;

2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;

3) копии свидетельства о заключении брака;

4) копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);

5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;

6) рекомендательных писем от юридических и (или) физических лиц (не менее двух);

7) копии документов, подтверж-дающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;

8) копии документов, подтверж-дающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество);

9) согласие на сбор и обработку персональных данных.

Отбор участников на областной тур конкурса осуществляет конкурсная комиссия.

Полную информацию можно получить в районных отделах внутренней политики или на официальных сайтах акиматов.

Телефон для справок: 8(72634) 6-25-26

Leave A Reply

Your email address will not be published.