БОС ТҰРҒАН «САРЫСУ СУЛАРЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ ДИРЕКТОРЫ ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ

0

Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бос тұрған  «Сарысу сулары» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны директоры(1 бірлік) лауазымына конкурс жариялайды.

Кәсіпорынның атауы: Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Сарысу сулары» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

Орналасқан жері:080700, Қазақстан Республикасы,Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 1 шағын аудан №18/4 үй.

Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты: ауданның кәсіпорындарына, мекемелеріне, жеке кәсіпкерлік субъектілеріне, жеке тұлғаларға және де өзге де тұтынушыларға су алу, суды тарату, сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау және канализация бойынша қызметті іске асыру.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: техникалық ғылымдар және технологияларсаласындағы немесе құқық саласындағы білімі жоғары, аталған бағыттағы басшылық лауазымда қызмет өтілі 5 жылдан кем емес болуы.Кәсіби біліктілігі: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін (жалпы және Ерекше бөлімдері), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», Заңдарын және Қазақстан Республикасының осы кәсіпорынның қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерін білу.

Конкурс Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 18 қарашадағы «Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау, сондай-ақ оның кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту туралы»№1353 қаулысы негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру аудандақ «Сарысу» газетінде жарияланған күннен бастап 15 күнтүзбелік күн ішінде мына мекен-жай бойынша қабылданады: Жаңатас қаласы, 1 шағын аудан, №25 үй, «Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» тел:6-17-26, 6-32-55.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға, конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген  мерзімдерде комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш.

2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме.

3) еркін нысанда жазылған автобиография.

4) белгіленген тәртіппен расталған білімі туралы құжаттардың көшірмесі.

5) белгіленген тәртіппен расталған еңбек кітапшасының(ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі, не соңғы жұмыс орнына қабылданғаны және еңбек шартының  тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмесі.

6)денсаулық жағдайы туралы анақтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, осының алдындағы жұмыс орнының басшылығынан кепілдеме және т.с.с.) беруіне болады.

Конкурстың өтетін күні: 05 қазан 2020 жыл.

Конкурстың өтетін орны:Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 1 шағын аудан №25 үй(1 қабат).

 

О конкурсе на занятие вакантной должности директора коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Сарысу сулары» отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района

КГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района» объявляет конкурс на занятие вакантной должности-директора коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Сарысу сулары» акимата Сарысуского района(1единица).

Наименование предприятия: «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарысу сулары» акимата Сарысуского района»

Место нахождения: 080700, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас, 1 мкр №18/4.

Основное направление деятельности предприятия:Предприятие осуществляет производственно хозяйственную деятельность в области водо и теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и других системах жизнеобеспечения инфраструктуры  района.

Требование к участникам конкурса:образование: высшее, в сфере технических наук, технолгия, производства и юрист пруденция, не менее пяти лет стажа работы на руководщих должностях по специальности, соответствущей профилю предприятия.

Профессиональная квалификация: знание Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая и Особенная части), законов Республики «О борьбе коррупцией», «О государственном имуществе», «О государсвенных секретах», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности данного предприятия.

Конкурс праводится в соответсвии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2011 года №1353 «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласавания его кандидатуры».

Для участия в конкурсе необходимые документы в течение 15 календарных дней после опубликования данного объявления в районной газете «Сарысу», принимаютсяпо адресу: г.Жанатас, 1 мкр, дом №25.

КГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акиматаСарысуского района» тел:6-17-26, 6-32-55.

Лицо изъявившее желание принять участие в конкурсе, должно в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, предоставить комиссии следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе.

2) резюме на госудаврственном и русском языках.

3) автобиографию, изложенную в произвольной форме.

4) копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке.

5) копию трудовой книжки(при ее наличии) или индивидуального трудового договора либо выписки из приказов о приеме и увольнении с последного места работы, заверенные в установоенном порядке.

6) справку о состоянии здоровья.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы,профессионального уровня(копии документов о повышении квалификуации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.).

Дата проведения конкурса: 05 октября 2020 года.

Место проведения конкурса:Республика Казахстан,  Жамбылская область, Сарысуский район,г.Жанатас 1 мкр №25(1 этаж).

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в порядке установленном Правительством Республики Казахстан.

Лицу, занявшему данную должность, подъемные расходы не оплачиваются,жилье и другие льготы не предоставляются.

Leave A Reply

Your email address will not be published.