ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ САЙЛАУЫН 2020 ЖЫЛҒЫ 12 ТАМЫЗҒА ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ

0

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 2) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 69-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары өкілеттіктерінің конституциялық мерзімінің 2020 жылғы қазан айында аяқталатынына байланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

  1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауы 2020 жылғы 12 тамызға тағайындалсын.
  2. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауын ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын.
  3. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

  Қ.Тоқаев, Қазақстан

Республикасының Президенті

Нұр-Сұлтан, Ақорда,

2020 жылғы 11 маусым, № 351

О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
  2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
  3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

К.Токаев, Президент Республики

Казахстан    Нур-Султан, Акорда,

11 июня 2020 года,  № 351

Leave A Reply

Your email address will not be published.